FANDOM


释义 备注 词性 Lo语词
- 上,向上,在上面,在天堂,天堂 l. âssú
- 下,向下,在下面,在下界,在人间,人间,下界 l. wâggyú
all s. ämēlà
ashes s. múrcùc
bark s. ccïsmà
belly s. ssömlì
big agv. fów
bird s. fëndòsccēggyà
bite v. bǔír
black s. ché
blood s. bêblûbá
body s. gâscctē
bone s. bîblôfá
breast s. chòmächà
burn v. fùé
cat s. tàöcàcà
center s. sccëntömò
cloud s. nyēbyà
cold agv. êrmóy
come v. ín
day(time) s. dícc
death s. fîsstâchá
die v.
dog s. dūmálòss
drink v. dyúr
dry agv. fóm
ear s. sûppïsmà
earth s. màá
eat v. ccér
egg s. mütà
evil s. läfyàf
eye s. ōlò
fat (n.) s. fúdccè
feather s. ppyütêmàscc
feather s. ppyütêmàscc
felicita s. läccyà
finger s. ccînfîvír
fire s. ccêcár
fish s. jàsccïmìss
flower s. sccyâlánòwàr
fly (v.) v.
food s. ccērmànggyâ
foot s. ppïnêttà
forest s. ccëmà
full agv.
give v. ggír
god s. pàäntâlěīà
good agv.
green s.
hair s. mílômílè
hand s. ccïnqwèggì
hate v. slyéf
head s. câpêchës
hear v. ó
heart s. qúr
hope s. ssässîsstânsccíà
horn s. mūnǒqërà
hymmnos s. piëtà
I ò
inteligence s. sóppëryà
kill v. fyá
knee s. mîndá
know v.
lacrima s. jämâssíss
lake s. öscciâ
leaf s. mïttīssëtà
learn v sccyú
legend s. ttyëmà
lie v. lér
life s. mëtà
light s. ccë
liver s. mëtìgòs
long agv. lêchí
louse s. mîmîzssó
man s. màó
many agv. pûccé
marry1 v. qyár
marry2 v. ccyúr
meat s. ccēmíjà
moon s. Êdrïssà
mountain s. lînâmälà
mouth s. bǔläncà
neck s. qîmôsqí
new agv. lús
night s. nícc
nose s. númù
not
ocean s. mënò
one num. ī
peace s. ppís
person s. münìscc
play v. fwár
poor 可怜 agv vörè
pray s. tèhttêâlā
rain s. ttyämò
red s.
riso(laugh) s. rrêsûmár
road s. línnà
root s. myëtà
round s. ttírmòc
run v. íd
sand s. sccyámpà
say v.
see v.
seed s. gûmccîdán
silence s. äbrôccéf
sing v. ppyêtá
sit v. ggyó
skin s. pîssfînné
sleep v. lér
small agv. ssów
smoke s. jâmársì
soul s. nîsstū
stand v.
star s. Ûssëllà
stone s. mástòw
sun s. Âbrössò
swim v. qwá
tail s. ggyûnggyúrò
that ccis
this cces
thou ì
time s. rüzì
tongue s. tïmûzà
tooth s. fībǔläncà
tree s. ccïmì
two num. chò
walk v. ppín
warm agv. ôrmáy
water s. âmëscwà
we
what Sih
white s.
who Myeh
winter s. īmppùrné
woman s. rrâpláncà
write v. sbí
yellow s.

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基