FANDOM


副歌 编辑

kasë ikus konyêcya,

这最后的战斗,

acomyø asitinyo,

集合起来向明日(进发)吧,

intønatyu nalêni,

向着因特纳雄耐尔的达成

mu stolotiñ iqsyo!

就(让我们)联合起来建设(它)吧!

第一节 编辑

ustatyo, nolësya løpocun.

起来吧,被诅咒的劳动者。

ikusyo, kolatya løpyo.

战斗吧,饥饿的奴隶。

osalësya polatyu kono

被压制的真话之火

mu hi pukaniñ ito.

是就将要火山爆发着。

pulya osanstowa sënutino,

把旧日的(贪婪贪食之)罪宗推倒,

løpyo, ustatyo, ikusyo.

奴隶哟,起来吧,战斗吧。

yamë ito ŋomini nyê na,

咱是并不在垃圾尘土(之中的人),

yi milyu stolotun, poqpilatun.

以及世界的建造者,顶梁者。

第二节 编辑

papo nyi spasilø, nyê natosnya,

教皇并不是救世主,(他)不可靠,

milato kê cinoni kê.

(世袭的)统治者也(是),官僚也(是)。

talêni løpocozyastêyu,

为了劳动者的幸福,

tukë kaskêtañ sipyiçi.

(劳动者们)仅仅(是在)帮助自己。

talapiça wënucyu taleni,

为了(把劳动成果)从贼子(手中夺回并)奉还,

omocowo kanihyapulin.

(并)咔坏思想的螃蟹。

konoñ yamyu pøwilyu pëci,

燃烧咱的熔炼之炉,

acøya syêlisuda ikus.

用热铁战斗。

第三节 编辑

kunyu:zatin yi pustya:zu:ta,

国之压迫与空瓶子的法律,

mêŋudin sti: piqnityu.

税(来了)贫之血。

第四节 编辑

(待补完)

第五节 编辑

(待补完)

第六节 编辑

ŋamë stolotun mê:ciyu,

谁是文明的建造者,

ito yamë oqløpocuñ.

是咱劳动者众。

lêmilya:hyi løpocumyu kê,

大地是仅(属于)劳动者的,

ŋamë yulusin palasti.

谁允许寄生虫。

noq tamë, oloci yi amitø,

但它们,毒龙与饕餮,

yamyu katalowo yu:kon,

吃掉咱的身体,

mus tyên tamëwo uniculê,

如果(有一)天(能)把它们消灭,

hi niti miko na milo.

太阳将会在世界上亮。

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基