FANDOM


声声慢,词牌名。据传蒋捷作此慢词俱用“声”字入韵,故称此名。亦称《胜胜慢》、《凤示凰》、《寒松叹》、《人在楼上》。双调,上片十句,押四平韵,四十九字;下片九句,押四平韵,四十八字,共九十七字。又有仄韵体(一般押入声)。用“仙吕调”。

词牌格式编辑

平平仄仄(韵),仄仄平平,平平仄仄仄仄(韵)。
仄仄平平平仄,仄平平仄(韵)。
平平仄仄仄仄,仄仄平、仄平平仄(韵)。
仄仄仄,仄平平、仄仄仄平平仄(韵)。
仄仄平平平仄(韵),平仄仄、平平仄平平仄(韵)。
仄仄平平,仄仄仄平仄仄(韵)。
平平仄平仄仄,仄平平、仄仄仄仄(韵)。
仄仄仄,仄仄仄平仄仄仄(韵)

南語编辑

seng seng man
聲聲慢
lei tshieng tsiu
李清照
hun hun mik mik
寻寻觅觅
ling ling tshieng tshieng
冷冷清清
tshai tshai sang sang tshek tshek
凄凄惨惨戚戚
tswo lwang yn hen sik hau
乍暖还寒时候
tswai nang keong swk
最难将息
sang pui leong tsam toen tsjau
三杯两盏淡酒
tsin te i
怎敌他
man lei hung kek
晚来风急
ngan ko ja
雁过也
tsin seong sem
正伤心
tshia ts' kou sik heong sek
却是旧时相识
men tei wong wa teoi kek
满地黄花堆积
siu sok syn
憔悴损
jy kin au sja khen tsek
如今有谁堪摘
sau tso tshang ngi
守着窗儿
tok tsi tsin siang tek hak
独自怎生得黑
ngu tong kim kam sai ngy
梧桐更兼细雨
tou wong wen
到黄昏
tin tin tek tek
点点滴滴
tse tsi tai
这次第
tsin ja ko sou tsi liu tek
怎一个愁字了得

哈苏语编辑

Shing shing man
聲聲慢
Ri Chingtâ
李清照
jim jim mik mik 
寻寻觅觅
ring ring ching ching
冷冷清清
che che cham cham chik chik
凄凄惨惨戚戚
ja nan wan an ji u
乍暖还寒时候
cê nan cang shik
最难将息
sam pô ryang can dan cu
三杯两盏淡酒
cim dik tha
怎敌他
man rê pong kip
晚来风急
han kwa ya
雁过也
cing sang sim
正伤心
khok ji gyu ji sang shik
却是旧时相识
man di wang hwa tô cik
满地黄花堆积
jâ chwi sûn
憔悴损
no kim yu zwi kham tik
如今有谁堪摘
su to tâng dji
守着窗儿
dok ji cim shing tûk hûk
独自怎生得黑
hu dong king kyâm se o
梧桐更兼细雨
tâ wang hûn
到黄昏
tâm tâm tik tik
点点滴滴
cit chi di
这次第
tsim it ka ju ji ryâ tûk
怎一个愁字了得

琅野語编辑

尋尋覓覓
zim zim mek mek
冷冷清清
rang rang cheng cheng
凄凄惨惨戚戚
chei chei cham cham
乍暖還寒時候
ja nan hwan han zi
最難将息
tsai nan tsang sik
三杯兩盞淡酒
sam pai rang tsan dam tsyu
怎敵他
dek tha
晩來風急
men rai pung kip

雁過也
an kwa ya
正傷心
tseng sang sim
却是旧時相識 
khak zi gyu zi sang sik
満地黄花堆積
man di hwang hwa tai tsek
憔悴損
jyo jui son
如今有誰堪摘
yo kim yu zui kham tsak

守着窗児
syu i
獨自怎生得黒
duk ji sang tük hük
梧桐更兼細雨
u dung kang kem sei yu
到黄昏
to hwang hon
点点滴滴
tem tem tek tek
這次第
chi dei
怎一个愁字了得
it ka jyu ji ryo tük

道台語编辑

尋尋覓覓
shun shun mi mi
冷冷清清
lo lo chin chin
凄凄惨惨戚戚
chiy chiy chan chan chi chi
乍暖還寒時候
zha nan ai han shi ho
最難将息
ja nan jan shi
三杯兩盞淡酒
sa bai lan jay dan ju
怎敵他
jqn dei ta
晩來風急
wan lai hon gi
雁過也
yan go ye
正傷心
chin shan shin
却是旧時相識 
ke ne goy shi hian shi
満地黄花堆積
man do han hia dui gi
憔悴損
joy chue son
如今有誰堪摘
bu gin yu selq kan jac
守着窗児
soc ken chan rq
獨自怎生得黒
du jiy jqn se de hai
梧桐更兼細雨
u ton gen gen shi yui
到黄昏
gau han hun
点点滴滴
den den dic dic
這次第
ku zq de
怎一个愁字了得
jqn yi gq choy ji lo de

乌若语编辑

Sian sian manst
聲聲慢
lâi tshen tsios
李清照
zimp zimp mît mît 
寻寻觅觅
nên nên tshen tshen
冷冷清清
tshe tshe tshaim tshaim tshêt tshêt
凄凄惨惨戚戚
tsas nuânt ghan guan zi ghau
乍暖还寒时候
tsües nant tsiang sêt
最难将息
sam püe nôn tsuân dâm tsiû
三杯两盏淡酒
tsîm dêt tha
怎敌他
mâns lai hong cîp
晚来风急
nganst küa iâ
雁过也
tsens sion simp
正伤心
ciac sî gû si sio sêt
却是旧时相识
muân dî ghüen hua tsüi tsêt
满地黄花堆积
ziau tshüi sûnt
憔悴损
zu cimp ghû züi champ têt
如今有谁堪摘
siû tsâc thiang zi
守着窗儿
doc zŷ tsîm sen têt hêt
独自怎生得黑
ngo dong quens ciam sois hû
梧桐更兼细雨
kaus ghüen hunt
到黄昏
tiâmp tiâmp têt têt
点点滴滴
tsis tshys dôi
这次第
tsîm ît gai zou zî liâu têt
怎一个愁字了得

孜合语 编辑

 Shiin shiin men
 聲聲慢
 Lie tshin cioa
 李清照
 Ziem ziem meek meek
 寻寻觅觅
 Lion lion tshin tshin
 冷冷清清
 Tshee tshee tshem tshem thseek tsheek
 凄凄惨惨戚戚
 Jo nuoen qen qoen zhie qeu
 乍暖还寒时候
 Tsa noen tsiaon seok
 最难将息
 Saom pui liaon cuen daom tsyoe
 三杯两盏淡酒
 Jo deek thu
 怎敌他
 Myoen lei puon kioep
 晚来风急
 Nhen kuu io
 雁过也
 Ciin shiaon siem
 正伤心
 Khiak zhioe gyoe zhie siaon shieok
 却是旧时相识
 Muoen deo qon ho tui tsiek
 满地黄花堆积
 Dzioa dzeo suin
 憔悴损
 Noe kiem qyoe zhieo khem theek
 如今有谁堪摘
 Shiyoe diak chiaon nioe
 守着窗儿
 Duok dzeo jo sheon tiuk xiuk
 独自怎生得黑
 Nho duon keon kom see qou
 梧桐更兼细雨
 Toa qon xuin
 到黄昏
 Tom tom teek teek
 点点滴滴
 Nhhyen tsheo dee
 这次第
 Jo eot ku jyoe dzie lio tiuk
 怎一个愁字了得

新刘语 编辑

2016-09-17

意译