FANDOM


三民主义歌(汉字音)编辑

三民主義,吾黨所宗;

以建民國,以進大同。

咨爾多士,為民前鋒;

夙夜匪懈,主義是從。

矢勤矢勇,必信必忠;

一心一德,貫徹始終。

普通话拼音/台湾国语注音 编辑

Sānmín zhǔyì, wú dǎng suǒ zōng;

Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dàtóng.

Zī ěr duōshì, wèi mín qiánfēng;

Sùyè fěi xiè, zhǔyì shì cóng.

Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;

Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng.

ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, ㄨˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄥ;

ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, ㄧˇ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ。

ㄗ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ;

ㄙㄨˋ ㄧㄝˋ ㄈㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄕˋ ㄘㄨㄥˊ。

ㄕˇ ㄑㄧㄣˊ ㄕˇ ㄩㄥˇ, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥ;

ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄧˋ ㄉㄜˊ, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ ㄕˇ ㄓㄨㄥ。

韩语汉字音(한자음) 编辑

삼민주의, 오당소종;

이건민국, 이진대동.

자이다사, 위민전봉;

숙야비해, 주의시종.

시근시용, 필신필중;

일심일덕, 관철시종.

Wōniúyǔ汉字音(hànzȉwŭ̄m) 编辑

Sām mín jiǔ ngŭȉ, Ngó dǎng xiǒ zōng;

Yi̋ gèn mín gǔk, Yi̋ jìn dâ̏ ddóng.

Zī nyi̋ dā zhȉ, Wȅi mín ze̋n fōng;

Xiūk yȁ fǐ gầ, Jiǔ ngŭȉ jȉ jióng.

Xǐ ggŭ́n xǐ yőng, Bīt xìn bīt jiūng;

Yīt xīm yīt dēk, Guàn qiět xǐ jiōng.

福愛胡語漢音编辑

sa mii jiu gi,ge daa see sii; i cee mii guc,ii jii da dee; si e de si,pei mii see hee; su ia fie sie,su gi si see; si gii si gee,bi sii bi jee; i sim i dee;guee sec si see。

蜀语太微城音 编辑

θã323 meɪ̃113 ʨu41 ȵe33, ŋu113 tɪ̃41 θo41 saʊ̃323. ji11 kɪ̃55 meɪ̃113 kwaɪʔ5, ji11 seɪ̃55 tʰɛ33 tʰaᴜ̃113. si323 ȵe11 ta323 sʰi11, ɥe33 meɪ̃113 sʰɪ̃113 pʰjaᴜ̃323. θaᴜʔ5 ja33 pje41 ʨe55, ʨu41 ȵe33 ʨʰe11 sʰaᴜ̃113. ɕi41 ʨʰaɪ̃113 ɕi41 jaʊ̃11, peɪʔ5 θeɪ̃55 peɪʔ5 ʨaᴜ̃323,. eɪʔ5 θeɪ̃323 eɪʔ5 taɪʔ5, kᴜ̃55 tʰɪʔ5 ɕi41 ʨaᴜ̃323.

阆中方音编辑

tæ33 mei11 ʨu52 ȵe213, ŋu11 ɗie52 to52 sau33. ji31 kie55 mei11 kuoi325, ji31 sei55 tʰɛ213 tʰau11. si33 ȵe31 ɗa33 sʰi31, ɥə213 mei11 sʰie11 pʰieu33. tau325 ja213 ɓje52 ʨiə41, ʨu52 ȵe213 ʨʰe31 sʰau11. ɕi52 ʨʰai11 ɕi52 jau31, ɓei325 tei55 ɓei325 ʨeu33. ei325 tei33 ei325 ɗai325, kuæ55 ʨʰie325 ɕi52 ʨeu33.

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基