FANDOM


简介: 编辑

宇宙盟军(英语:Universal Union(Army),结合语:Unvertx Resland),加里兰德语:Универсеи Салиян (Goшв) ),地球人称之为“联合军”(英语,结合语:Kombain ,加里兰德语:Комбине)。这是一个由很多高等智慧星球组成的宇宙联盟。宇宙盟军下辖殖民地和本土共479颗行星、恒星。与宇宙各国外交关系较好但在1998年与另一个大帝国“殖民军”(Metrian)因一颗星球的争夺而导致外交恶化。

国名(联盟名) 官方语言 执政党 国家元首
宇宙盟军(联合军) CMB语 加里兰德语 克里加语 Uallez党(墙党) Xülaroi

政治: 编辑

宇宙盟军
Universe Union
Flag of 宇宙盟军 Coat of arms of 宇宙盟军
国箴抽出你的剑,并以伤害我的人为鞘;告诉我的灵魂:我就是你的救赎。
国歌联盟颂歌
首都/行政中心无固定首都,每个星球上都有一个行政中心
Largest city CE2653
官方语言 CMB语 加里兰德语 克里加语 弗地冈语
Government
 -  元首 Xülaroi
宇宙盟军实行一党专政。“瓦尔列兹”(Uallez)是CMB语”墙壁“的意思,有的时候也指代墙党的党员与拥护者。

根据联盟的相关法律法规,宇宙盟军是一个统一的联盟,由37个平等权利的共和国/帝国/王国(加盟国)按照自愿联合的原则组成。联盟元首也是政府首脑,党领导,最高军事统帅,联盟会议主席。 联盟会议为国家最高权力机关。联盟会议直接对各物种,各加盟国负责。其职能是负责联盟经济文化建设、联盟安全、外交事务、预算财政等。权利等同于联盟元首。墙党长期为联盟的唯一政党。1798年建立。前身为国家社会主义民主党。1823年改称墙党。党的最高权力机关和国家最高权利机关均为联盟会议。国家元首也为党的最高领导人。 根据宪法的第2条,国家元首是联盟的统治核心。拥有至高无上的权利,但是此权利低于三分之二的会议代表,也就是说,当国家元首想做一件事情的时候,如果有三分之二以上联盟会议代表的反对,这项活动就不能被执行。而在Ioshnav时代以前,权力往往集中在一人手中,联盟会议几乎起不到作用。 宇宙盟军政权的特点是控制社会的一切方面(即一体化),以加强中央集权为目标,将所有的统辖区进行整治,宇宙盟军社会各部都纳入各大小党组织与其他从属于党组织的全国与地方性社团。并且,在“咏唱暴乱”后,为加强管理那些殖民地的智慧物种,防止他们暴动,墙党设立了党卫军和秘密警察。

这种管理在政权的最后几年中达到了高峰。大约三四十年后以弗地冈族为首领及其他物种举行了游行,迫于当时与殖民军的战争,宇宙盟军不得不放松了对他们些物种的监管力度,也减轻了对他们的压迫,部分弗地冈人成为自由人。

党卫军: 编辑

墙党组织了一个名叫党卫军的组织,其中包含情报机构职能、警察职能和一支武装力量。这支队伍直接归党指挥,执行各种任务,包括秘密行动,战场突袭,甚至攻击对象还包括其他党的成员,对民众的监管也是他们的职责之一。他们是宇宙盟军武装力量中的精英。由国防军和盟军的精英组合而成。

军事 编辑

早在1951年Ekaons共和国加入宇宙盟军之时,宇宙盟军就开始了扩军,重新增强军事力量。除了陆空二军外,还另有党卫军此一组织。据估计,从1951年开始扩军至1960年。约有2357万被编入军队。除了正规军外,宇宙盟军还有党卫军,他们在全国进行监视。另外还有由其他物种改造的军队,也是其军事力量的来源之一。

国防军

  • 国防军最高统帅部
  • 陆军
  • 空军

军事组织

  • 党卫队

警察组织

  • 地铁警察

社会 编辑

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基