FANDOM


省級行政區编辑

中文 琅野語 剃刀语 敘加語 萊希語 福愛胡語 大樂語 曼语 恐龙(吴)语【拉丁化】
北京 Pükkeng Beijing/Peking Bagging Bê̌ijieŋdải Péičiň pejide Beqgiong Bák Geing bo jin
天津 Thentsin Tianjin/Tiandxin Tinzön Tianjiendải Thiančin tajide Tienjin Tien zin ti jin
河北 Hapük Hêbei Hobagg Hebê̌idải Hepéi hepede Hkehbeq Hà Bák hwuu bo
山西 Sansei Shanxi/Shansi Schansai Şanxidải Sranšy saside Shanse San Tay sei xi
內蒙古 Zekin Mongorl Noimunggu

Diomongodải (Nêimeŋgǔdải)

Mongol loemogude Nae'mon'go Mongol guǎ Zung Gók nei men gu
遼寧 Ryoneng Liaoning Liuning Liaunieŋdải Liauniň lauliede Lao'neng Lièu Nèing lio nin
吉林 Kitrim Jilin/Kilin Gaddlamm Jiliendải Čilin jielide Gaqlim Get Lam jie lin
黑龍江 Hükrongkong Heilongjiang/Heilongkiang Hattlunggong Hêilueŋjiaŋdải Héiluň Evak helo paˇageiee Heiliong'giang Hak Lùng Giang he long gang
上海 Zanghai Shanghai Schöngngoi Şaŋhǎidải sahaide Seong'hkai Suóng Hǒi zang hei
江蘇 Kongsu Jiangsu/Kiangsu Gongsou Jiaŋsudải jazude Giangsu Giang To gang su
浙江 Tsetkong Tshêjiang/Tshêkiang Zchidgong Ẑejiaŋdải zejade Jehgiang Jét Giang ze gang
安徽 Anhui Anhui Onfai Anhuêdải ahuide Anhuai An Huy wuu hui
福建 Pukken Fujian/Fukian Fuggin Fujiandải fujeide Foqgen Phúk Gièn fo ji
江西 Kongsei Jiangxi/Jiangsi/Kiangsi/Kiangxi Gongsai Jiaŋxidải jaside Giangse Giang Tay gang xi
山東 Santung Shandong Schandung Şandueŋdải sasode Shandong San Dung sei dong
河南 Hanam Henan Honam Henandải hanade Hkehnam Hà Nam hwuu nguu
湖北 Hupük Hubei Wubagg Hubê̌idải hupede Vubeq Hò Bák huww bo
湖南 Hunam Hunan Wunam Hunandải hunade Vunam Hò Nam hwuu nguu
廣東 Kwangtung Guangdong Guondung Guǎŋdueŋdải gadade Guongdong Goáng Dung guang dong
廣西 Kwangsei Guangxi/Guangsi Guongsai Guǎŋxidải gazide Guongse Goáng Tay guang xi
海南 Hainam Hainan Hoinam Hǎinandải hanade Hkainam Hǒi Nam hei nguu
重慶 Jongkheng Chongtxing Chungnging Çueŋqieŋdải cocide Tiongkeng Cùng Kàing zong cin
四川 Sichen Sïchuan Seichün Sçuandải sicade Sihchuan Tiùi Soan si cwuu
貴州 Kuitsyu Guitshou Guaizchau Guêẑoudải cuisode Guijiu Gúy Zau gui zoe
雲南 Yunnam Yünan Wannam Üenandải ielade Uhnnam Vùn Nam yun nguu
西藏 Xiçang/Siçcang/Tibet Saizong

Oyobosdải (Xizaŋdải)

sisaede Sezong Tibet xi zang
陝西 Semsei Shanxi/Shansi Schimsai Şǎnxidải saisiide Samse Sǎm Tay swuu si
甘肅 Kamsuk Gansu Gomsug Gansudải gasude Gamsou Gam tòk gwuu so
青海 Chenghai Txinghai Cingngoi Qieŋhǎidải cihaide Chinghkai Taing Hǒi cin hei
寧夏 Nengha Ningxia/Ningsia Ningnga Nieŋxiadải lihade Nenghia Nèing Há nin wuu
新疆 Xinjiang/Sinjiang/Xinkiang/Sinkiang Sanngöng

Obŗasdải (Xienjiaŋdải)

sijade Sinjiong Tan Giang sin gang

省會或首府编辑

中文 琅野語 敘加語 萊希語

福愛胡語

孜合语(拼音) 恐龙(吴)语【拉丁化】
北京 Bagging Bê̌ijieŋdina pejide poq kian bojin
天津 Tinzön Tianjiendina tajide thie tsin tijin
石家莊 Scheggazchong Şjiaẑuaŋdina sigasjade jioeq kao ciaon se ga zang
太原 Tainjün Tải-üandina daicaede thaw ngy ta ywuu
呼和浩特 Hoħhotdina hucuhatede xou ua hor doq hu he hgoo te
瀋陽 Schammnjöng Şěn-iaŋdina pogade cin iaon sen yang
長春 Chönchön Çaŋçuendina zacuede diaon tchyn zang cen
哈爾濱 Haŗbindina hailebide ngaeq njiair pin ha er bin
上海 Schöngngoi Şảŋhǎidina sahaide djiaonw heir zang hei
南京 Namging Nanjieŋdina lajide nu kian nguu jin
杭州 Honzchau Haŋẑoudina hasude uaon tcy hgang zoe
合肥 Hotfei Hefêidina hafeide iaeq bu hge vi
福州 Futzchau Fuẑoudina fujude poq tcy fo zoe
南昌 Nanchöng Nançaŋdina lasade nu tchiaon nwuu cang
濟南 Zainam Jǐnandina jilade tseir nu ji nwuu
鄭州 Zchenzchau Ẑeŋẑoudina sesoide din tcy zen zoe
武漢 Mouhon Ǔhảndina culaede muour hoew vuu hwuu
長沙 Chöngscha Çaŋşadina sasaide diaon sao zang su
廣州 Guonzchau Guǎŋẑoudina casude kuaonr tcy guag zoe
南寧 Namning Nannieŋdina lalide nu nioen nwuu nin
海口 Hoihau Hǎikǒudina huigude heir khyr hei koe
重慶 Chungnging Çueŋqiẻŋdina suisiede dioen khianw zong cin
成都 Schindou Çeŋdudina seidude jin tou zendu
貴陽 Guaijöng Guể-iaŋdina cicade kuw iaon gui yang
昆明 Quamming Kuenmieŋdina cuiliede kuen mian kunmin
拉薩 Lħasadina lasade laeq suq la sa
西安 Saion Xi-andina siaade sei oe xi wuu
蘭州 Lanzchau Lanẑoudina lasode loe tcy lei zoe
西寧 Saining Xinieŋdina siliide sei nioen xi nin
銀川 Ngannchün Inçuandina iisuade ngin tchi yincwuu
烏魯木齊 Urumqidina u-lu-hu-gi-de uou lour moq dzei wu lumo ji

台灣地名编辑

中文 福愛胡語 大樂語 恐龙(吴)语【拉丁化】
基隆 jiluide Gilong (shi) ji long
台北 dapede Toibeq (shi) dei bo
新北 sipede Sinbeq (shi) sin dei bo
桃園 daulede Toyuhn (shi) do ywuu
新竹 sisuude Sinjoq (kien/shi) sin zo
苗栗 houlede Bbiauliq (kien) mio li
台中 dasude Toiddiong (shi) dei zong
南投 laadude Namtou (kien) nguu doe
彰化 sahuade Jeangfa (kien) zang hwuu
雲林 iie-lide Uhnlim (kien) yun lin
嘉義 jajide Gaggi (kien/shi) ga ni
台南 dalade Toinam (shi) dei nguu
高雄 gausode Gohiong (shi) go yong
屏東 pidude Pengdong (kien) bin dong
台東 dadude Toidong (kien) dei dong
花蓮 halade Falien (kien) hwuu li
宜蘭 iie-lade Ggilan (kien) yi lei
澎湖 Pengvu (kien) bang wuu
金門 hihede Gihmmun (kien) zin men
馬祖 (連江縣) gasude Lien'giang (kien) ma zu (li gang yu)

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基