FANDOM


省級行政區编辑

中文 茨贝格语 琅野語 剃刀语 敘加語 萊希語 福愛胡語 大樂語 曼语 恐龙(吴)语【拉丁化】
北京 Pekin Pükkeng Beijing/Peking Bagging Bê̌ijieŋdải Péičiň pejide Beqgiong Bák Geing bo jin
天津 Tjankin Thentsin Tianjin/Tiandxin Tinzön Tianjiendải Thiančin tajide Tienjin Tien zin ti jin
河北 Heepe/Nordoyn Hapük Hêbei Hobagg Hebê̌idải Hepéi hepede Hkehbeq Hà Bák hwuu bo
山西 Skansky/Vestfjal Sansei Shanxi/Shansi Schansai Şanxidải Sranšy saside Shanse San Tay sei xi
內蒙古 Inmongol Zekin Mongorl Noimunggu

Diomongodải (Nêimeŋgǔdải)

Mongol loemogude Nae'mon'go Mongol guǎ Zung Gók nei men gu
遼寧 Ljaunin Ryoneng Liaoning Liuning Liaunieŋdải Liauniň lauliede Lao'neng Lièu Nèing lio nin
吉林 Kilin Kitrim Jilin/Kilin Gaddlamm Jiliendải Čilin jielide Gaqlim Get Lam jie lin
黑龍江 Heillonkjang Hükrongkong Heilongjiang/Heilongkiang Hattlunggong Hêilueŋjiaŋdải Héiluň Evak helo paˇageiee Heiliong'giang Hak Lùng Giang he long gang
上海 Skanghey Zanghai Shanghai Schöngngoi Şaŋhǎidải sahaide Seong'hkai Suóng Hǒi zang hei
江蘇 Kjangsu Kongsu Jiangsu/Kiangsu Gongsou Jiaŋsudải jazude Giangsu Giang To gang su
浙江 Tskekjang Tsetkong Tshêjiang/Tshêkiang Zchidgong Ẑejiaŋdải zejade Jehgiang Jét Giang ze gang
安徽 Anhwy Anhui Anhui Onfai Anhuêdải ahuide Anhuai An Huy wuu hui
福建 Fukjan Pukken Fujian/Fukian Fuggin Fujiandải fujeide Foqgen Phúk Gièn fo ji
江西 Kjangsi Kongsei Jiangxi/Jiangsi/Kiangsi/Kiangxi Gongsai Jiaŋxidải jaside Giangse Giang Tay gang xi
山東 Skandon/Östfjal Santung Shandong Schandung Şandueŋdải sasode Shandong San Dung sei dong
河南 Heenan/Sudoyn Hanam Henan Honam Henandải hanade Hkehnam Hà Nam hwuu nguu
湖北 Hupe/Nordvatnidt Hupük Hubei Wubagg Hubê̌idải hupede Vubeq Hò Bák huww bo
湖南 Hunan/Sudvatnidt Hunam Hunan Wunam Hunandải hunade Vunam Hò Nam hwuu nguu
廣東 Gwangdon Kwangtung Guangdong Guondung Guǎŋdueŋdải gadade Guongdong Goáng Dung guang dong
廣西 Gwangsi Kwangsei Guangxi/Guangsi Guongsai Guǎŋxidải gazide Guongse Goáng Tay guang xi
海南 Heynan/Sudhav Hainam Hainan Hoinam Hǎinandải hanade Hkainam Hǒi Nam hei nguu
重慶 Tskontskin Jongkheng Chongtxing Chungnging Çueŋqieŋdải cocide Tiongkeng Cùng Kàing zong cin
四川 Swytskwan Sichen Sïchuan Seichün Sçuandải sicade Sihchuan Tiùi Soan si cwuu
貴州 Kuitsyu Guitshou Guaizchau Guêẑoudải cuisode Guijiu Gúy Zau gui zoe
雲南 Yunnam Yünan Wannam Üenandải ielade Uhnnam Vùn Nam yun nguu
西藏 Xiçang/Siçcang/Tibet Saizong

Oyobosdải (Xizaŋdải)

sisaede Sezong Tibet xi zang
陝西 Semsei Shanxi/Shansi Schimsai Şǎnxidải saisiide Samse Sǎm Tay swuu si
甘肅 Kamsuk Gansu Gomsug Gansudải gasude Gamsou Gam tòk gwuu so
青海 Chenghai Txinghai Cingngoi Qieŋhǎidải cihaide Chinghkai Taing Hǒi cin hei
寧夏 Nengha Ningxia/Ningsia Ningnga Nieŋxiadải lihade Nenghia Nèing Há nin wuu
新疆 Xinjiang/Sinjiang/Xinkiang/Sinkiang Sanngöng

Obŗasdải (Xienjiaŋdải)

sijade Sinjiong Tan Giang sin gang

省會或首府编辑

中文 琅野語 敘加語 萊希語

福愛胡語

孜合语(拼音) 恐龙(吴)语【拉丁化】 若克语
北京 Bagging Bê̌ijieŋdina pejide poq kian pekinpkanm bojin
天津 Tinzön Tianjiendina tajide thie tsin tenjinpkanm tijin
石家莊 Scheggazchong Şjiaẑuaŋdina sigasjade jioeq kao ciaon slujazhuangpkanm se ga zang
太原 Tainjün Tải-üandina daicaede thaw ngy tayyuanpkanm ta ywuu
呼和浩特 Hoħhotdina hucuhatede xou ua hor doq hqohhotpkanm hu he hgoo te
瀋陽 Schammnjöng Şěn-iaŋdina pogade cin iaon slemyangpkanm sen yang
長春 Chönchön Çaŋçuendina zacuede diaon tchyn slanslonpkanm zang cen
哈爾濱 Haŗbindina hailebide ngaeq njiair pin hqarbinpkanm ha er bin
上海 Schöngngoi Şảŋhǎidina sahaide djiaonw heir shanhaypkanm zang hei
南京 Namging Nanjieŋdina lajide nu kian nanjinpkanm nguu jin
杭州 Honzchau Haŋẑoudina hasude uaon tcy hqanzhoupkanm hgang zoe
合肥 Hotfei Hefêidina hafeide iaeq bu hqafeypkanm hge vi
福州 Futzchau Fuẑoudina fujude poq tcy fuzhoupkanm fo zoe
南昌 Nanchöng Nançaŋdina lasade nu tchiaon nanslanpkanm nwuu cang
濟南 Zainam Jǐnandina jilade tseir nu jinanpkanm ji nwuu
鄭州 Zchenzchau Ẑeŋẑoudina sesoide din tcy zhenzhoupkanm zen zoe
武漢 Mouhon Ǔhảndina culaede muour hoew uhanpkanm vuu hwuu
長沙 Chöngscha Çaŋşadina sasaide diaon sao slanslapkanm zang su
廣州 Guonzchau Guǎŋẑoudina casude kuaonr tcy guanzhoupkanm guag zoe
南寧 Namning Nannieŋdina lalide nu nioen nanninpkanm nwuu nin
海口 Hoihau Hǎikǒudina huigude heir khyr hqaykoupkanm hei koe
重慶 Chungnging Çueŋqiẻŋdina suisiede dioen khianw slonchinpkanm zong cin
成都 Schindou Çeŋdudina seidude jin tou slendoupkanm zendu
貴陽 Guaijöng Guể-iaŋdina cicade kuw iaon gueyyanpkanm gui yang
昆明 Quamming Kuenmieŋdina cuiliede kuen mian kuemminpkanm kunmin
拉薩 Lħasadina lasade laeq suq rhaslapkanm la sa
西安 Saion Xi-andina siaade sei oe shiqqanpkanm xi wuu
蘭州 Lanzchau Lanẑoudina lasode loe tcy ranzhoupkanm lei zoe
西寧 Saining Xinieŋdina siliide sei nioen shininpkanm xi nin
銀川 Ngannchün Inçuandina iisuade ngin tchi insluanpkanm yincwuu
烏魯木齊 Urumqidina u-lu-hu-gi-de uou lour moq dzei uyrmuchipkanm wu lumo ji

台灣地名编辑

中文 福愛胡語 大樂語 恐龙(吴)语【拉丁化】
基隆 jiluide Gilong (shi) ji long
台北 dapede Toibeq (shi) dei bo
新北 sipede Sinbeq (shi) sin dei bo
桃園 daulede Toyuhn (shi) do ywuu
新竹 sisuude Sinjoq (kien/shi) sin zo
苗栗 houlede Bbiauliq (kien) mio li
台中 dasude Toiddiong (shi) dei zong
南投 laadude Namtou (kien) nguu doe
彰化 sahuade Jeangfa (kien) zang hwuu
雲林 iie-lide Uhnlim (kien) yun lin
嘉義 jajide Gaggi (kien/shi) ga ni
台南 dalade Toinam (shi) dei nguu
高雄 gausode Gohiong (shi) go yong
屏東 pidude Pengdong (kien) bin dong
台東 dadude Toidong (kien) dei dong
花蓮 halade Falien (kien) hwuu li
宜蘭 iie-lade Ggilan (kien) yi lei
澎湖 Pengvu (kien) bang wuu
金門 hihede Gihmmun (kien) zin men
馬祖 (連江縣) gasude Lien'giang (kien) ma zu (li gang yu)