FANDOM


哈苏语数字

哈苏语的数字有固有词系统和汉字语系统两种。

数字 编辑

原形 IPA 省略形 IPA 汉字语 IPA
0 gaba /kə.pə/ /ka/ rin /ɾiŋ/
1 emu /ɛ.mu/ em /ɛm/ ir /iɾ/
2 jube /t͡ʃu.pɛ/ ja /t͡ʃə/ ni /ni/
3 ilan /i.ɬəŋ/ yan /jəŋ/ sam /ʃəm/
4 dagin /tə.kiŋ/ din /tiŋ/ si /ʃi/
5 tunga /tʰuŋ.kə/ tun /tʰuŋ/ wu /wu/
6 nuyun /nu.juŋ/ /nʉ/ riyū /ɾi.jʉ/
7 nādan /na.təŋ/ /na/ cir /t͡ʃʰiɾ/
8 jākun /t͡ʃa.kʰuŋ/ /t͡ʃo/ ber /pɛɾ/
9 qegan /χɛ.kəŋ/ qe /χɛ/ geyu /kɛ.ju/
10 juban /t͡ʃu.pəŋ/ jan /t͡ʃəŋ/ /t͡ʃʉ/
11 jan emu /t͡ʃən.ɛ.mu/ / / jū ir /t͡ʃʉ.iɾ/
12 jan jube /t͡ʃən.t͡ʃu.pɛ/ / / jū ni /t͡ʃʉ.ni/
20 jajan /t͡ʃə.t͡ʃən/ / / nijū /ni.t͡ʃʉ/
21 jajan emu /t͡ʃə.t͡ʃən.ɛ.mu/ / / nijū ir /ni.t͡ʃʉ.iɾ/
100 namā /nəma/ nām /nam/ /pa/
375 yannām nājan tunga /jən.nam.na.t͡ʃən.tʰuŋ.kə/ / / sambā cirjū wu /ʃɛm.pa.t͡ʃʰiɾ.t͡ʃʉ.wu/
1000 miyan /mi.jəŋ/ min /miŋ/ cen /t͡ʃʰɛŋ/
10000 tumen /tʰu.mɛŋ/ tu /tʰu/ man /məŋ/

固有词系统 编辑

哈苏语的固有词系统用来表示5位数及以下的数字,在日常口语中用得比较多。

个位数和数位(十、百、千、万)皆有原形和省略形两种形式:

万位 千位 百位 十位 个位 例(以“2”为例)
一位数 原形 2: jube
二位数 省略形+省略形(jan) 原形 22: jajan jube
三位数 省略形+省略形(nām) 省略形+省略形(jan) 原形 222: janām jajan jube
四位数 省略形+省略形(min) 省略形+省略形(nām) 省略形+省略形(jan) 原形 2222: jamin janām jajan jube
五位数 省略形+省略形(tu) 省略形+省略形(min) 省略形+省略形(nām) 省略形+省略形(jan) 原形 22222: jatu jamin janām jajan jube

如果十、百、千、万位上的数字为1的时候,则使用十、百、千、万的原型。例如:1111 写作 miyan nāma juban emu。

汉字语系统 编辑

在汉字语系统,数词构成方式与汉语相同,但是“一十”“一百”“一千”“一万”的“一”省略,数字中不加零,例如:1020 写作 cen nijū(千二十)。