FANDOM


常用經文

主祈文

我群喺上天其父,
願人皆以祢其名尊聖,
願祢其意旨行喺地同天。
我群日享其食飲,
依晝遺畀我群,
赦除我群其罪債,
似同我群赦除人其罪債。
莫陷我群諸試探,
但救脫我群諸兇惡。

聖母聖詠

歡欣首端
歡欣再端
歡欣三端
歡欣四端
歡欣末端
苦痛首端
苦痛再端
苦痛三端
苦痛四端
苦痛末端
榮福首端
榮福再端
榮福三端
榮福四端
榮福末端
光明首端
光明再端
光明三端
光明四端
光明末端
端後經

聖經正文